§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Lincor Software sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Warszawie, 02–884 Warszawa, ul. Puławska 538, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683823, NIP: 6751596901, REGON: 367601519 (dalej jako „LINCOR”) na rzecz klientów wybranych usług.
 2. Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący integralną część każdej umowy zawartej przez LINCOR z Klientem,
  2. Usługi – usługi monitoringu Obiektów z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji udostępnianej przez LINCOR oraz infrastruktury informatycznej LINCOR związanej z systemem TruckOnline, świadczone przy użyciu Urządzeń telemetrycznych służących do monitoringu Obiektów w ramach umowy zawartej przez LINCOR z Klientem według specyfikacji określonej w takiej umowie [wariantu (pakietu) wybranego przez Klienta), w tym również Usługa e-TOLL w przypadku jej opcjonalnego zakupu przez Klienta jako dodatkowej (fakultatywnej) Usługi,
  3. Usługa e-TOLL – dodatkowa (fakultatywna) usługa do opcjonalnego zakupu przez Klienta, związana z udostępnianiem telemetrycznych narzędzi służących do monitoringu Obiektów i parametrów ich pracy w zakresie elektronicznego systemu poboru opłat elektronicznych za korzystanie z płatnych odcinków dróg publicznych w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
  4. Aplikacja – aplikacja udostępniana Klientowi przez LINCOR poprzez przeglądarkę internetową, która zapewnia przy użyciu indywidualnego konta TruckOnline dostęp do danych telemetrycznych gromadzonych i następnie przesyłanych przez Urządzenia poprzez media teletransmisyjne, obsługiwana poprzez infrastrukturę informatyczną LINCOR związaną z systemem TruckOnline,
  5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie telemetryczne zamontowane w Obiekcie i/lub Obiektach, służące do świadczenia Usług przez LINCOR, w tym także urządzenia służące do świadczenia Usługi e-TOLL,
  6. Obiekt – maszyna robocza/budowlana, pojazd mechaniczny (osobowy, ciężarowy, dostawczy, itd.) lub inne urządzenie mechaniczne i/lub elektroniczne,
  7. karta SIM – karta stanowiąca własność LINCOR, instalowana w Urządzeniu, pozwalająca LINCOR na dostęp do infrastruktury GSM,
  8. Klient – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który zawarł z LINCOR umowę na świadczenie przez LINCOR wybranych Usług,
  9. Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający z Aplikacji, któremu Klient udzielił dostępu do konta w tej Aplikacji,
  10. Abonament – sposób płatności za świadczenie wybranych Usług przez LINCOR na rzecz Klienta, w stosunku do danego Obiektu i/lub Obiektów, dokonywany co miesiąc.
  11. Przedpłata – sposób płatności za świadczenie przez LINCOR wybranych Usług na rzecz Klienta w stosunku do danego Obiektu i/lub Obiektów, dokonywany albo w formie płatności z góry za wybrany okres czasu albo poprzez operatora płatności z wykorzystaniem funkcjonalności instytucji prepaid.
  12. Portfel – funkcjonalność konta Klienta w Aplikacji, służąca regulowaniu płatności za świadczenie przez LINCOR Usług na rzecz Klienta poprzez operatora płatności, gdy strony ustaliły płatność za Usługi z wykorzystaniem funkcjonalności instytucji prepaid,
  13. Montaż – usługa montażu i instalacji Urządzenia lub gotowość do wykonania takich usług w terminie i miejscu uzgodnionym z Klientem, w Obiektach do których Klient posiada tytuł prawny bądź zgodę na montaż i instalację Urządzenia, zwany dalej także jako „M”,
  14. Demontaż – usługa demontażu Urządzenia lub gotowość do wykonania takiej usługi w terminie i miejscu uzgodnionym z Klientem, w Obiektach do których Klient posiada tytuł prawny bądź zgodę na demontaż Urządzenia, zwany dalej także jako „D”,
  15. Serwis – usługa serwisowa świadczona na rzecz Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwany dalej także jako „S”,
  16. Kalibracja – ustalenie odniesienia wartości rejestrowanych przez Urządzenia do rzeczywistych wartości mierzonych w Obiektach Klienta; pierwszy proces Kalibracji przeprowadzany jest przez LINCOR lub Autoryzowany Serwis TruckOnline po Montażu Urządzenia, zwana dalej także jako „K”,
  17. Autoryzowany Serwis TruckOnline – autoryzowany przez LINCOR podmiot uprawniony do Montażu/Demontażu/Serwisu oraz Kalibracji Urządzeń służących do świadczenia Usług, będący podwykonawcą LINCOR, przeszkolony w zakresie Urządzeń oraz posiadający narzędzia i mogący podejmować czynności serwisowe dotyczące Urządzeń,
  18. Siła Wyższa – oznacza zewnętrzne zdarzenia nadzwyczajne, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 § 2 k.c.), którym strony nie mogły się przeciwstawić.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2 WSPÓŁPRACA

 1. Klient zainteresowany współpracą z LINCOR zawiera umowę o świadczenie wybranych Usług (zwaną dalej „Umową”). Realizacja takiej Umowy odbywa się na zasadach określonych w niej oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania LINCOR o wszelkich zmianach dotyczących danych Klienta, w szczególności o zmianach adresu (w tym e – mail wskazanego w Umowie).
 3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług może być płatne przez Klienta w następujący sposób:
  1. w formie Przedpłaty – w takim przypadku Klient dokonuje w zależności od ustaleń stron:
   1. albo płatności z góry za świadczenie wybranych Usług przez LINCOR w stosunku do danego Obiektu i/lub Obiektów za wybrany okres czasu; przy czym płatność z góry nie musi być równa całemu okresowi, na jaki została zawarta Umowa w odniesieniu do danego Urządzenia i/lub Urządzeń i może obejmować krótszy ustalony przez strony okres czasu (tytułem przykładu przy Umowie zawartej na 3 lata, Klient może opłacić 1 rok z góry),
   2. albo poprzez operatora płatności z wykorzystaniem funkcjonalności instytucji prepaid; wówczas Klient może korzystać z Usług do momentu wykorzystania przedpłaconych środków znajdujących się w Portfelu Klienta w Aplikacji, - przy czym każdorazowo ponowne dokonanie płatności przez Klienta albo poprzez dokonanie kolejnej płatności z góry za wybrany okres czasu albo poprzez zasilenie Portfela Klienta w Aplikacji poprzez operatora płatności z wykorzystaniem funkcjonalności instytucji prepaid, zwłaszcza w przypadku automatycznego przedłużenia Umowy na dalszy czas określony w stosunku do danego Obiektu i/lub Obiektów (i jej „cyklicznego” kolejnego przedłużania), stanowi kontynuację zawartej Umowy, która uległa automatycznemu przedłużeniu na dalszy czas określony, chyba że Klient złoży oświadczenie w przedmiocie zmiany sposobu płatności, bądź złoży oświadczenie w przedmiocie braku woli jej kontynuowania lub rozwiązania (w całości lub w części),
  2. w formie Abonamentu płatnego w miesięcznych odstępach czasu – przy czym każdorazowo ponowne dokonanie płatności Abonamentu w przypadku automatycznego przedłużenia Umowy na dalszy czas określony w stosunku do danego Obiektu i/lub Obiektów (i jej „cyklicznego” kolejnego przedłużania), stanowi kontynuację zawartej Umowy, która uległa automatycznemu przedłużeniu na dalszy czas określony, chyba że Klient złoży oświadczenie w przedmiocie zmiany sposobu płatności, bądź złoży oświadczenie w przedmiocie braku woli jej kontynuowania lub rozwiązania (w całości lub w części).
 1. W przypadku nabycia przez Klienta od Lincor własności Urządzenia i/lub Urządzeń płatność ceny sprzedaży następuje jednorazowo.
 2. W przypadku dzierżawy Urządzenia i/lub Urządzeń przez Klienta ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio, co oznacza, że płatność za dzierżawę Urządzenia i/lub Urządzeń przez Klienta może następować wyłącznie w formie płatności z góry za wybrany okres czasu (tj. płatność czynszu dzierżawnego z góry) albo w formie Abonamentu (tj. płatność czynszu dzierżawnego co miesiąc w ramach Abonamentu); płatności za dzierżawę Urządzenia i/lub Urządzeń poprzez operatora płatności z wykorzystaniem funkcjonalności instytucji prepaid nie stosuje się.

§ 3 USŁUGI

 1. LINCOR świadczy Usługi drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Regulaminu, LINCOR zapewnia dostęp do Usług przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu.
 2. LINCOR zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia dostępu do Usług, w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku konieczności usunięcia awarii, dokonania konserwacji infrastruktury informatycznej, aktualizacji oprogramowania, o czym w miarę możliwości będzie informował Klientów i/lub Użytkowników z 24–godzinnym wyprzedzeniem. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą LINCOR (np. po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub operatora sieci GSM), możliwe jest wystąpienie przerw technicznych, błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Usług. LINCOR podejmie w takim przypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania, mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu. Klient będący konsumentem ma prawo żądać od LINCOR zwrotu uiszczonego wynagrodzenia za okres, w którym nie mógł korzystać z Usług.
 3. LINCOR jest uprawniony do zablokowania dostępu do Usług oraz Urządzenia i/lub Urządzeń w przypadku działania przez Klienta i/lub Użytkownika na szkodę LINCOR, naruszenia przez Klienta i/lub Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku przełamywania przez Klienta i/lub Użytkownika zabezpieczeń systemów informatycznych związanych ze świadczeniem Usług lub innych działań godzących w bezpieczeństwo wyżej wymienionych systemów informatycznych i przesyłania danych (tzw. działania hackerskie). Zablokowanie dostępu do Usług z wyżej wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Usług. LINCOR zawiadamia Klienta oraz Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Usług na podany adres e-mail. W przypadku korzystania przez Klienta i/lub Użytkownika z Usługi e-TOLL blokada Usług jest równoznaczna z zaprzestaniem świadczenia przez LINCOR również Usługi e-TOLL. LINCOR przysługuje także prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli, Klient i/lub Użytkownik dopuścił się działań, o których mowa w niniejszym ustępie.
 4. LINCOR po zawarciu Umowy z Klientem przekazuje wskazanemu Użytkownikowi i/lub Użytkownikom indywidualne dane do logowania (login, hasło) celem umożliwienia korzystania z Usług. Użytkownik i/lub Użytkownicy zobowiązani są zmienić hasło i/lub hasła przy pierwszym logowaniu. Klient i/lub Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy haseł.
 5. Do świadczenia Usługi e-TOLL w ramach Usług, w razie jej opcjonalnego zakupu przez Klienta, stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie z poniższymi zmianami:
  1. rejestracja w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS) poprzez aplikację mobilną e-TOLL PL lub Internetowe Konto Klienta (IKK), w tym wprowadzenie wszystkich danych i dokumentów oraz przypisanie Urządzenia do pojazdu mechanicznego, w którym Urządzenie zostało zamontowane; aktualizacja danych i dokumentów w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS – pozostają wyłącznymi obowiązkami Klienta lub Użytkownika korzystającego z wyżej wymienionych dróg, w tym będącego właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem pojazdu, w którym zamontowano Urządzenie; obowiązki powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem korzystania przez Klienta lub Użytkownika z wyżej wymienionych dróg; rejestracji nie dokonuje się, jeżeli Klient lub Użytkownik uiszcza opłatę elektroniczną z wykorzystaniem usługi EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej),
  2. w przypadku nabycia lub dzierżawy Urządzenia i/lub Urządzeń od LINCOR, LINCOR dokonuje rejestracji Urządzenia i/lub Urządzeń w systemie e-TOLL, a następnie przekazuje Klientowi identyfikator biznesowy przypisany do Urządzenia i/lub Urządzeń, które Klient wprowadza do utworzonego uprzednio konta w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS,
  3. LINCOR nie pośredniczy w płatnościach Klienta z tytułu opłat za korzystanie z krajowych dróg płatnych, w tym w ramach Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, a Klient zobowiązany jest do samodzielnego uiszczania tych opłat w wybrany przez siebie sposób,
  4. uruchomienie Usługi e-TOLL i rejestracja Urządzenia i/lub Urządzeń przez LINCOR odbywa się w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00,
  5. dane telemetryczne w Aplikacji gromadzone w ramach świadczenia Usługi e-TOLL są przechowywane przez LINCOR w Aplikacji przez okres 6 miesięcy od daty ich zarejestrowania i po tym terminie mogą zostać usunięte; Klient lub Użytkownik może dokonać samodzielnie i na własny koszt archiwizacji danych telemetrycznych przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych, które stosuje Administrator.
 2. Administratorem danych osobowych jest LINCOR.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48334861986 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Dane osobowe Klienta (w szczególności imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, REGON, numer telefonu, e-mail, dane dot. rozliczeń i płatności, dane geolokalizacyjne) przetwarzane są:
  1. w celu wykonania Umowy;
  2. w celu prowadzenia indywidualnego konta TruckOnline i umożliwienia korzystania z niego;
  3. w celu realizacji zasileń Portfela indywidualnego konta TruckOnline (Prepaid); a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wykonania Umowy, której Klient jest Stroną, a także podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków LINCOR wynikających z Umów zawartych z Klientem, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych Umów. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umów.
 5. Dane osobowe (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności) mogą być wykorzystywane również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LINCOR (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych, np. przechowywanie faktur VAT, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. LINCOR może przetwarzać dane osobowe (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności) w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:
  1. dochodzeniu zapłaty należności za wykonanie Umowy, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń lub ich wcześniejszego zaspokojenia,
  2. marketingu produktów lub usług LINCOR, poprzez przesyłanie reklam, informacji o ofertach, promocjach LINCOR, oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji, a dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowych w tym celu, nie później jednak niż przez okres 5 lat od momentu pozyskania zgody.
 7. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji płatności będą przekazywane PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (dalej jako Agent rozliczeniowy), pod warunkiem korzystania przez Klienta z tego typu płatności. Agent rozliczeniowy będzie administratorem danych osobowych wyłącznie w celu realizacji płatności z wykorzystaniem funkcjonalności instytucji prepaid.
 8. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi e-TOLL (dane geolokalizacyjne) będą udostępniane Ministerstwu Finansów – Szefowi Krajowej Izby Skarbowej lub jednostce sektora finansów publicznych nadzorującej pobór opłat z tytułu korzystania z płatnych odcinków publicznych dróg krajowych zgodnie z ustawą z dnia 21.03.185 r. o drogach publicznych przez okres wykonywania Umowy oświadczenie usług.
 9. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane (powierzenie do przetwarzania) również podmiotom, z którymi LINCOR współpracuje przy wykonaniu Umowy.
 10. Klient ma prawo do żądania od LINCOR dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) prawo do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej). Jeżeli udzielona została zgoda marketingowa na otrzymywanie informacji handlowych, wówczas Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych oraz przesyłania informacji, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych (dane powyżej).
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w związku z przetwarzaniem danych Klienta przez LINCOR.
 12. LINCOR nie prowadzi działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 13. Bez uszczerbku dla postanowień § 4 ust. 1 – 11 Klient powierza LINCOR przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Klient na zasadach określonych w odrębnej umowie w celu świadczenia przez LINCOR usług określonych w Umowie oraz Regulaminie. Zawarcie umowy, o której mowa w niniejszym ustępie jest konieczne dla świadczenia usług przez LINCOR, a LINCOR powstrzymuje się z rozpoczęciem świadczenia usług do momentu otrzymania podpisanej przez Klienta umowy.
 14. LINCOR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
 15. Użytkownik ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania jego danych osobowych poprzez określenie zakresu usług świadczonych przez LINCOR.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. LINCOR ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek Siły Wyższej, z przyczyn leżących po stronie Klienta, Użytkownika lub wskutek nieprzestrzegania przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu, jak również w przypadku działań lub zaniechań osób trzecich, za które LINCOR nie ponosi odpowiedzialności.
 2. LINCOR nie ponosi odpowiedzialności za jakość danych pozyskiwanych przez Urządzenie i/lub Urządzenia, treść przesyłanych informacji przez Urządzenie i/lub Urządzenia, utratę zgromadzonych danych przez Urządzenie i/lub Urządzenia.
 3. LINCOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego działania Urządzenia i/lub Urządzeń, spowodowane wadliwym działaniem innych urządzeń elektrycznych w Obiekcie i/lub Obiektach, jakością danych z magistral cyfrowych Obiektu i/lub Obiektów, w których zamontowane jest Urządzenie i/lub Urządzenia, brakiem możliwości odbioru i nadawania sygnałów potrzebnych do prawidłowej pracy Urządzenia i/lub Urządzeń, lub wynikające z innych zakłóceń radiowych; w tym niedostępności lub błędnego funkcjonowania GPS, niedostępności usługi pakietowej transmisji danych w sieci GSM (GPRS), jak również nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w Urządzenie i/lub Urządzenia oraz innych niezależnych od LINCOR lub spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem Urządzenia i/lub Urządzeń. LINCOR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania niektórych danych udostępnianych przez magistralę cyfrową Obiektu i/lub Obiektów Klienta, jeżeli przekazanie danych jest technicznie niemożliwe.
 4. LINCOR zastrzega sobie możliwość przeprowadzania przerw technicznych spowodowanych pracami informatycznymi przy infrastrukturze informatycznej związanej z systemem TruckOnline. Informacja o planowanej przerwie technicznej będzie w miarę możliwości przekazywana z wyprzedzeniem. Przerwa techniczna, a w konsekwencji brak możliwości dostępu Klienta do Usług, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec LINCOR (wyłączenie odpowiedzialności).
 5. W przypadku wyrządzenia przez Autoryzowany Serwis TruckOnline szkody podczas M/D/S/K Urządzenia, roszczenia Klienta będą dochodzone wyłącznie zgodnie z procedurą obowiązującą w zakładzie ubezpieczeń, który ubezpiecza Autoryzowany Serwis TruckOnline w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej działalności, przeciwko Autoryzowanemu Serwisowi TruckOnline. LINCOR nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Autoryzowanego Serwisu TruckOnline. Proces wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, który ubezpiecza dany Autoryzowany Serwis TruckOnline, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za Usługi.
 6. Klient i Użytkownik zobowiązani są do:
  1. umożliwienia terminowej realizacji M/D/S/K Urządzenia i/lub Urządzeń wymienionego/wymienionych w Umowie,
  2. udostępnienia sprawnego technicznie Obiektu i/lub Obiektów do montażu Urządzenia i/lub Urządzeń,
  3. terminowych opłat należności dla LINCOR z tytułu Umowy,
  4. niepodejmowania jakichkolwiek działań ingerujących w Urządzenie i/lub Urządzenia, w szczególności powodujących zakłócenia pracy,
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań ingerujących w Aplikację,
  6. korzystania z Usług LINCOR oraz Urządzeń zgodnie z obowiązującym prawem,
  7. niewykorzystywania karty SIM i Urządzeń niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z zawartą Umową, w szczególności niewykorzystywania Karty SIM poza danym Urządzeniem,
  8. niepodejmowania działań na szkodę LINCOR, a także mających na celu obejście postanowień Umowy łączącej LINCOR z Klientem,
  9. nieudostępniania innym podmiotom lub osobom nieautoryzowanym (tj. spoza personelu serwisowego LINCOR lub Autoryzowanego Serwisu TruckOnline albo niebędącym Klientem i/lub Użytkownikiem) Aplikacji oraz Urządzenia i/lub Urządzeń bez zgody LINCOR wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
  10. niezwłocznego zawiadomienia LINCOR o wszczęciu wobec Klienta postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
  11. niezwłocznego wypełniania obowiązków wnikających z Umowy oraz Regulaminu.
 7. LINCOR gwarantuje bezpieczeństwo danych, jak również optymalną wydajność serwerową dla potrzeb świadczenia Usług tylko w przypadku, gdy dane znajdują się w infrastrukturze sieci teleinformatycznej LINCOR.
 8. Klient i Użytkownik nie mają prawa wykorzystywać danych pozyskanych dzięki Aplikacji do świadczenia usług tożsamych z usługami LINCOR, podmiotom trzecim. Naruszenie przedmiotowego postanowienia stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy przez LINCOR w trybie natychmiastowym.
 9. Całkowita odpowiedzialność LINCOR z tytułu Umowy ogranicza się do łącznej sumy kwot wpłaconych przez Klienta na rzecz LINCOR w związku z wykonaniem Umowy.
 10. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług należne jest na rzecz LINCOR niezależnie od zakłóceń lub awarii i innych niedogodności, które nie leżą po stronie LINCOR, a w szczególnie gdy leżą po stronie operatora sieci GSM.
 11. LINCOR odpowiada za prawidłowe działanie Aplikacji do routera brzegowego struktury informatycznej LINCOR. LINCOR nie ma wpływu na programy antywirusowe i/lub tak zwane firewalle Klienta i/lub Użytkownika blokujące działanie Aplikacji i/lub dostęp do Internetu, a także na aktualność systemu operacyjnego/oprogramowania typu przeglądarka internetowa.
 12. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności LINCOR określone w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania w przypadku umów zawieranych z Klientem będącym konsumentem lub w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie przez LINCOR.

§ 6 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KONSUMENTA ZA BRAK ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z UMOWĄ

 1. LINCOR ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Urządzenia z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Urządzenia do użycia, określony przez LINCOR, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. W odniesieniu do Urządzeń z elementami cyfrowymi LINCOR ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Urządzenia z elementami cyfrowymi.
 3. Urządzenie jest zgodne z umową, jeżeli:
  1. jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Urządzenia z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji są zgodne z Umową;
  2. jest przydatne do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił LINCOR najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, a LINCOR ten cel zaakceptował;
  3. nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się tego typu towaru;
  4. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do urządzenia z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez LINCOR, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba, że LINCOR:
  5. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  6. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  7. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy,
  8. jest dostarczone z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  9. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które LINCOR udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru.
 4. LINCOR nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Urządzenia z Umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha odbiera od wymogów zgodności z Umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Urządzenia.
 5. LINCOR ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Urządzenia z Umową wynikający z jego niewłaściwego zamontowania, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez LINCOR lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez LINCOR lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Jeżeli Urządzenie jest niezgodne z Umową, konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 7. LINCOR może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub LINCOR może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Urządzenia z Umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla LINCOR. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, LINCOR może odmówić doprowadzenia Urządzenia do zgodności z Umową. W takim przypadku konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla LINCOR uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Urządzenia z Umową, wartość Urządzenia oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Urządzenia do zgodności z Umową.
 8. LINCOR dokonuje naprawy lub wymiany Urządzenia w rozsądnym czasie, od chwili, w której LINCOR został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności Urządzenia z Umową.
 9. Koszty naprawy lub wymiany ponosi LINCOR. Konsument jest obowiązany udostępnić LINCOR Urządzenie podlegające naprawie lub wymianie w celu jego odebrania.
 10. Jeżeli Urządzenie zostanie zamontowane przed ujawnieniem się braku zgodności z Umową, LINCOR demontuje Urządzenie oraz montuje je ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, jeżeli Urządzenie jest niezgodne z Umową, gdy:
  1. LINCOR odmówił doprowadzenia Urządzenia do zgodności z Umową;
  2. LINCOR nie doprowadził Urządzenia do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Urządzenia z Umową występuje nadal, pomimo że LINCOR próbował doprowadzić Urządzenie do zgodności z Umową;
  4. z oświadczenia LINCOR lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Urządzenia do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Urządzenia niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Urządzenia zgodnego z Umową.
 13. LINCOR może nie przyjąć oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, jeśli wykaże, że brak zgodności Urządzenia z Umową jest nieistotny.
 14. W razie odstąpienia od Umowy konsument niezwłocznie zwraca Urządzenie LINCOR na jego koszt. LINCOR zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Urządzenia lub dowodu jego odesłania.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KONSUMENTA ZA BRAK ZGODNOŚCI USŁUGI CYFROWEJ Z UMOWĄ

 1. Usługa świadczona przez LINCOR stanowi usługę cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozumiane zgodnie z tą ustawą jako usługi pozwalające konsumentowi na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do umów, na mocy których konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez LINCOR wyłącznie w celu poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania.
 3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. Jeżeli LINCOR nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli LINCOR nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia LINCOR lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. konsument i LINCOR uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a LINCOR nie dostarczył ich w tym terminie.
 6. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił LINCOR najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który LINCOR zaakceptował;
  3. nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  4. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez LINCOR, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że LINCOR wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy,
  5. są dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  6. są zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez LINCOR przed zawarciem umowy.
 7. LINCOR informuje konsumenta o aktualizacjach , w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 8. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez LINCOR, LINCOR nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.
 9. LINCOR nie ponosi odpowiedzialności z brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 10. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 11. LINCOR ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 12. LINCOR ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 13. Domniemania określone w pkt. 11 i 12 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których LINCOR poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z LINCOR, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 14. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 15. LINCOR może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów dla LINCOR uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 16. LINCOR doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi LINCOR.
 17. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. LINCOR nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że LINCOR próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia ich do zgodności z umową,
  5. z oświadczenia LINCOR lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 18. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 19. Po odstąpieniu od umowy LINCOR nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez LINCOR, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. zostały połączone przez LINCOR z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 20. LINCOR może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. LINCOR nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Koszty wprowadzenia zmiany nie obciążają konsumenta.
 21. LINCOR ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, o dokonywanej zmianie.
 22. Jeśli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, LINCOR jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany. Prawo do wypowiedzenia umowy nie przysługuje, gdy LINCOR zapewni konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 8 ZASADY MONTAŻU, DEMONTAŻU, SERWISU i KALIBRACJI

 1. LINCOR (lub Autoryzowany Serwis TruckOnline) dokonują M/D/S/K Urządzenia i/lub Urządzeń zgodnie z Umową, chyba że Klienta nabył Urządzenie i/lub Urządzenia bez usługi M.
 2. Klient zobowiązuje się do udostępnienia Obiektu i/lub Obiektów w celu przeprowadzenia M/D/S/K Urządzenia i/lub Urządzeń będących przedmiotem Umowy w terminie ustalonym przez strony Umowy.
 3. Klient zobowiązuje się do umożliwienia wykonania LINCOR lub Autoryzowanemu Serwisowi TruckOnline M/D/S/K Urządzenia i/lub Urządzeń wymienionych w Umowie, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do:
  1. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za uruchamianie i manewrowanie Obiektem i/lub Obiektami, przeprowadzenie jazdy testowej, wskazanie niezbędnych funkcji Obiektu i/lub Obiektów, umożliwienie demontażu i montaż zbiorników paliwa, umożliwienie swobodnego dostępu do zbiornika paliwa, umożliwienie lub wskazanie procedury rozpięcia naczepy itp., wskazanie miejsca instalacji akumulatorów, stacyjki/startera Obiektu i/lub Obiektów, wyłącznika głównego napięcia. Brak obecności takiej osoby lub niewykonanie czynności wskazanych w zdaniu powyżej umożliwiających przeprowadzenie M/D/S/K może być powodem niewykonania Usług z przyczyn niezależnych od LINCOR i obciążenia Klienta kosztami dojazdu (niezależnie od kar umownych określonych w Umowie).
  2. osoba odpowiedzialna powinna być uprawniona również do podpisania stosownego protokołu; podpisany protokół stanowi potwierdzenie wykonania M/D/S/K poszczególnych komponentów Urządzenia i/lub Urządzeń – w przypadku braku wskazania takiej osoby przez Klienta lub jej nieobecności po zakończeniu M/D/S/K protokół uważa się za zaakceptowany przez Klienta; protokół może zostać podpisany elektronicznie, jeśli taka funkcjonalność jest dostępna dla Klienta w Aplikacji,
  3. zapewnienia w uzgodnionym przez strony Umowy terminie dostępu do Obiektu i/lub Obiektów w miejscu ustalonym w Umowie, przy czym miejsce to powinno być zadaszone, mieć utwardzone podłoże i dostęp do niego nie powinien być utrudniony; w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne, temperatura powietrza poniżej 5 stopni Celsjusza, wiatr) Klient zobowiązany jest udostępnić Obiekt i/lub Obiekty do M/D/S/K w pomieszczeniu zamkniętym, w przeciwnym wypadku LINCOR może odmówić M/D/S/K i obciążyć Klienta kosztami dojazdu (niezależnie od kar umownych określonych w Umowie); nowy termin M/D/S/K musi zostać ustalony w porozumieniu z Klientem,
  4. w przypadku M/D/S/K Urządzeń jakimi są sondy paliwowe wymagane jest, aby miejsce M/D/S/K wskazane przez Klienta znajdowało się na płaskim i równym terenie,
  5. zapewnienia dostępności Obiektu i/lub Obiektów sprawnych technicznie,
  6. terminowego regulowana należności związanych z M/D/S/K.
 4. LINCOR nie odpowiada za zmianę terminu M/D/S/K z przyczyn niezależnych od LINCOR, w szczególności, ale nie wyłącznie, związanych z brakiem dostępności Obiektu i/lub Obiektów lub innymi przeszkodami występującymi po stronie Klienta i/lub Użytkownika, jak również za szkody niezwiązane bezpośrednio z M/D/S/K.
 5. W przypadku Montażu Urządzenia i/lub Urządzeń wykonywanego samodzielnie przez Klienta, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować LINCOR o wykonanym Montażu. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować LINCOR o przeniesieniu Urządzenia i/lub Urządzeń do innego Obiektu i/lub Obiektów.

§ 9 PROCES KALIBRACJI DOTYCZĄCY URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH POMIAROWI POZIOMU PALIWA Z SOND PALIWOWYCH

 1. Proces Kalibracji dotyczy pomiaru poziomu paliwa z Urządzeń jakimi są sondy paliwowe, bezpośrednio z pływaka danego Obiektu lub poprzez magistralę CAN. Proces Kalibracji może być wykonywany poprzez Autoryzowany Serwis TruckOnline w trakcie instalacji Urządzenia lub poprzez pracownika LINCOR w sposób zdalny.
 2. W przypadku procesu zdalnego Klient zobowiązany jest do przesłania informacji o wielkości zbiornika i minimum trzech tankowań dla każdego Obiektu. Każde tankowanie Obiektu musi być wykonane z trzech poziomów paliwa do pełnego zbiornika: z możliwego minimum zbiornika, połowy zbiornika i ¾ (trzech czwartych) zbiornika paliwa. W przypadku Kalibracji przez Autoryzowany Serwis TruckOnline w trakcie M Urządzenia, tankowanie kalibracyjne musi zostać przeprowadzone po M/S na skalibrowanym dystrybutorze paliwa, zgodnie z wymogami właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa i pod nadzorem osoby, która potwierdzi rzeczywistą ilość zatankowanego paliwa.
 3. LINCOR zobowiązuje się do analizy przesłanych informacji w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu ich otrzymania.
 4. LINCOR zastrzega sobie prawo do odmowy Kalibracji, jeżeli sumaryczna wielkość zbiorników paliwa w Obiekcie jest większa niż 500 litrów, a pomiar jest dokonywany za pomocą standardowego pływaka.
 5. Od momentu M Urządzenia jakim jest sonda paliwowa w Obiekcie do czasu zakończenia procesu Kalibracji informacje o poziomie paliwa nie są udostępniane Klientowi.
 6. Dokładność pomiaru paliwa (tankowań, jak również wskazań ilości chwilowej) jest uzależniona od systemu pomiarowego, jaki Klient posiada w monitorowanym Obiekcie. LINCOR nie odpowiada za błędy wskazań tych układów.
 7. LINCOR nie odpowiada za błędy w odczytach w Aplikacji poziomu i zużycia paliwa wynikające z nieprawidłowo przeprowadzonego procesu Kalibracji ze strony Klienta.

§ 10 ROZLICZENIA

 1. Zapłata za wykonanie przez LINCOR Umowy w zakresie sprzedaży Urządzenia i/lub Urządzeń na rzecz Klienta, bądź ich dzierżawy, następuje każdorazowo przelewem na rachunek wskazany w elektronicznej fakturze VAT wystawionej przez LINCOR, chyba że strony postanowią inaczej. Cenę sprzedaży Urządzenia i/lub Urządzeń albo wysokość czynszu dzierżawnego Urządzenia i/lub Urządzeń ze wskazaniem sposobów płatności [w formie płatności z góry za wybrany okres czasu (tj. płatność czynszu dzierżawnego z góry) lub w ramach Abonamentu] określa Umowa.
 2. Niezależnie od formy płatności wynagrodzenia za Usługi (Przedpłata lub Abonament) LINCOR przesyła Klientowi elektroniczne faktury VAT (lub faktury pro – forma, jeśli strony tak postanowią), w tym także w przypadku płatności poprzez operatora płatności z wykorzystaniem funkcjonalności instytucji prepaid. Wysokość Przedpłaty lub Abonamentu określa Umowa.
 3. W przypadku ustalenia przez strony płatności wynagrodzenia za Usługi w formie Przedpłaty poprzez operatora płatności z wykorzystaniem funkcjonalności instytucji prepaid:
  1. świadczenie Usług rozpoczyna się od godziny 00:10 czasu UTC dnia następnego, w którym LINCOR zaksięgował wpłatę Klienta,
  2. w razie braków środków w Portfelu Klienta w Aplikacji, LINCOR automatycznie zawiesza Usługi do czasu uregulowania należnych płatności,
  3. o braku środków w Portfelu Klienta w Aplikacji, LINCOR informuje Klienta wiadomością e-mail, wysyłaną na adres podany przez Klienta, jak również monitem poprzez Aplikację,
  4. w przypadku braku środków w Portfelu Klienta w Aplikacji, Klient traci możliwość logowania się do Aplikacji i tym samym do oglądania danych historycznych jak również teraźniejszych; w takiej sytuacji Klient zostaje przekierowany do systemu płatności celem uregulowania należności,
 4. Po upływie 30 (trzydziestu) dnia licząc od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Usługi, LINCOR wyłącza usługi na karcie SIM operatora GSM.
 5. Po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Usługi, LINCOR wyłącza kartę SIM operatora GSM. Procedura ponownej aktywacji karty SIM jest możliwa po wizycie w Autoryzowanym Serwisie LINCOR i podłączeniu komputera serwisowego.

§ 11 SERWIS

 1. Serwis jest świadczony odpłatnie przez LINCOR lub Autoryzowany Serwis TruckOnline w zakresie Urządzenia i/lub Urządzeń nabytych przez Klienta po upływie okresu gwarancji dla danego Urządzenia (serwis pogwarancyjny) – w trakcie trwania Umowy, bądź w zakresie Urządzenia i/lub Urządzeń dzierżawionych przez Klienta od LINCOR – w trakcie trwania Umowy. Serwis w zakresie Urządzenia i/lub Urządzeń nabytych przez Klienta od LINCOR w trakcie trwania okresu gwarancji dla danego Urządzenia (serwis gwarancyjny) regulują Ogólne Warunki Gwarancji (OWG), dostępne na stronie internetowej LINCOR.
 2. Serwis jest świadczony przez LINCOR na terenie Polski od poniedziałku do piątku w dni robocze, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Zgłoszenia awarii Urządzenia i/lub Urządzeń należy dokonywać poprzez telefon do działu obsługi Klienta LINCOR + 48 22 599 45 00 lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie musi zawierać dane Klienta, oznaczenie Obiektu i/lub Obiektów oraz Urządzenia i/lub Urządzeń, opis usterki, osobę upoważnioną przez Klienta do czynności serwisowych.
 4. LINCOR gwarantuje usunięcie usterki w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od jej zgłoszenia. W przypadku, kiedy usunięcie usterki wymaga interwencji bezpośrednio w Obiekcie i/lub Obiektach, termin ten może zostać wydłużony o kolejne 7 (siedem) dni [tj. razem łącznie do 14 (czternastu) dni roboczych od zgłoszenia usterki]. Warunkiem terminowej realizacji Serwisu jest umożliwienie przez Klienta wykonania Serwisu w miejscu uzgodnionym przez strony Umowy, w szczególności zapewnienie dostępu do Obiektu i/lub Obiektów.
 5. Usługa serwisowa jest bezpłatna tylko i wyłącznie, jeżeli awaria wynika z winy LINCOR lub innego podmiotu, za który LINCOR ponosi odpowiedzialność.
 6. W przypadku Serwisu płatnego, LINCOR poinformuje Klienta o kosztach naprawy i kosztach dojazdu w dwie strony liczonego od LINCOR do miejsca Serwisu – według wskazań kilometrów ze strony https://www.google.com/maps.
 7. Po wykonaniu płatnego Serwisu, LINCOR wystawi Klientowi elektroniczną fakturę VAT.

§ 12 ROZWIĄZANIE UMOWY

Niezależnie od uprawnień LINCOR przewidzianych w Umowie oraz we wcześniejszych postanowieniach Regulaminu, każdorazowo w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta, LINCOR zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

§ 13 REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć LINCOR reklamację w związku z świadczeniem przez LINCOR Usług. Reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres e-mail LINCOR Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem infolinii LINCOR + 48 22 599 45 00 w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze, bądź w formie pisemnej.
 2. Klient w reklamacji powinien wskazać w szczególności zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń co do Usług oraz dane umożliwiające kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefoniczny.
 3. LINCOR w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty wpływu reklamacji udziela odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (w przypadku reklamacji złożonych elektronicznie na adres e-mail LINCOR lub telefonicznie pod numerem infolinii LINCOR), bądź w formie pisemnej (w przypadku reklamacji złożonych w formie pisemnej). W przypadku reklamacji złożonej przez konsumenta, LINCOR udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty wpływu reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja dotyczy Usług świadczonych przy pomocy Urządzeń, które Klient nabył od podmiotu innego, niż LINCOR, Abonament lub Przedpłata należne są nawet w sytuacji wystąpienia usterki/awarii. W tym przypadku również Serwis jest odpłatny.
 5. Reklamacje dotyczące płatności dokonanych za pośrednictwem operatora płatności powinny zawierać co najmniej numer transakcji, kwotę transakcji oraz datę transakcji.
 6. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych za pośrednictwem operatora płatności rozpatrywane są przy udziale operatora płatności, w związku z czym termin ich rozpoznania może ulec przedłużeniu ponad termin wskazany w ust. 3 powyżej.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu.
 2. LINCOR może dokonywać zmian Regulaminu. O dokonanej zmianie poinformuje Klienta w trybie przewidzianym w Umowie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie miesiąca od poinformowania Klienta, chyba że Klient w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu poinformuje LINCOR, że nie akceptuje zmian. W takim przypadku LINCOR jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie LINCOR oraz na stronie internetowej LINCOR.
 4. Klient nie ma prawa do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy (cesji) na osobę trzecią bez zgody LINCOR wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. LINCOR ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy (cesji) oraz wierzytelności z tytułu Umowy na osoby trzecie bez zgody Klienta.
 5. Klient oraz LINCOR postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy lub Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy lub Regulaminu, chyba iż z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.
 6. W wypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy lub Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, Klient oraz LINCOR zobowiązują się do niezwłocznego dokonania zmian Umowy, a LINCOR zmian Regulaminu, na podstawie których wprowadzone zostaną postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
 7. Jeżeli w wypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy lub Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się do niezwłocznego przystąpienia do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy lub porozumienia, których cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu Umowy, a LINCOR do zmiany Regulaminu. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient oraz LINCOR zobowiązują się do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie i Regulaminie w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznym interesem Klienta oraz LINCOR.
 8. Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby LINCOR.