DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych, które stosuje Administrator.
 2. Administratorem danych osobowych jest Lincor Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 538, 02-884 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683823, NIP: 6751596901, REGON: 367601519 (dalej jako Administrator lub LINCOR).
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986 oraz adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Dane osobowe Klienta (w szczególności imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, numer telefonu, e-mail, dane dot. rozliczeń i płatności, dane geolokalizacyjne) przetwarzane są:
  1. w celu wykonania umowy o świadczenie usług systemu TruckOnline, w tym Usługi e-TOLL;
  2. w celu prowadzenia Konta TruckOnline i umożliwienia Klientowi korzystania z niego,
  3. w celu realizacji zasileń konta TruckOnline (Prepaid)
  a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wykonania umowy, której Klient jest Stroną, a także podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków LINCOR wynikających z umów zawartych z Klientem, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umów.
 5. Dane osobowe (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności) mogą być wykorzystywane również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LINCOR (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych, np. przechowywanie faktur VAT, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. LINCOR może przetwarzać dane osobowe (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności) w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:
  1. dochodzeniu zapłaty należności za wykonanie umowy, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń lub ich wcześniejszego zaspokojenia,
  2. marketingu produktów lub usług LINCOR, poprzez przesyłanie reklam, informacji o ofertach, promocjach LINCOR, oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji, a dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowych w tym celu, nie później jednak niż przez okres 5 lat od momentu pozyskania zgody. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.
 7. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji płatności będą przekazywane PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (dalej jako Agent rozliczeniowy), pod warunkiem korzystania przez Klienta z tego typu płatności. Agent rozliczeniowy będzie administratorem danych osobowych wyłącznie w celu realizacji płatności.
 8. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi e-TOLL (w tym dane geolokalizacyjne) będą udostępniane Ministerstwu Finansów – Szefowi Krajowej Izby Skarbowej lub jednostce sektora finansów publicznych nadzorującej pobór opłat z tytułu korzystania z płatnych odcinków publicznych dróg krajowych zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych przez okres wykonywania Umowy o świadczenie usług.
 9. Dane telemetryczne gromadzone w ramach świadczenia Usługi e-TOLL będą przechowywane przez LINCOR przez okres 6 miesięcy od daty ich zarejestrowania i po tym terminie mogą zostać usunięte. Klient może dokonać samodzielnie i na własny koszt archiwizacji danych telemetrycznych przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
 10. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane (powierzenie do przetwarzania) również podmiotom, z którymi LINCOR współpracuje przy wykonaniu Umowy.
 11. Klient ma prawo do żądania od LINCOR dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) prawo do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej). Jeżeli udzielona została zgoda marketingowa na otrzymywanie informacji handlowych, wówczas Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych oraz przesyłania informacji, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych (dane powyżej).
 12. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w związku z przetwarzaniem danych Klienta przez LINCOR.
 13. LINCOR nie prowadzi działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 14. LINCOR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane na podstawie przepisów prawa.